TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Thời gian biểu

THỜI GIAN BIỂU KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

Học từ thứ hai đến thứ sáu

tkbth2012-2013

THỜI GIAN BIỂU KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Học từ thứ hai đến thứ sáu

tkbth1-2012-2013

Riêng thứ sáu buổi chiều học chương trình BGD và các môn tự chọn.

Vào học kỳ II, học sinh khối 12 đi học vào sáng thứ bảy.