TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Asia Pacific College

Nguyễn Thành Tâm

NguyenThanhTam_10A1

  • Họ tên: Nguyễn Thành Tâm
  • Lớp: 10A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN:  Hiền chăm ngoan, thái độ học tập tích cực, học giỏi đều các môn.