TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Asia Pacific College

Vũ Kim Khánh Nhung

VuKimKhanhNhung10A1

  • Họ tên: Vũ Kim Khánh Nhung
  • Lớp: 10A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN: Ngoan, chăm chỉ, tham gia tích cực các phong trào của trường, lơp. Học giỏi, có tinh thần cầu tiến
    .