TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Văn Thị Minh Nguyệt

Van-Thi-Minh-Nguyet-11A1

  • Họ tên: Văn Thị Minh Nguyệt
  • Lớp: 11A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN: Chịu khó, có nhiều cố gắng trong học tập, có nhiều đóng góp tích cực cho tập thể.