TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Thầy Henry Awoms

‘Bringing inspiration and liveliness into the classroom’

“Mang cảm hứng và sự sống động vào lớp học”

5

  • Tên họ: Henry Awoms
  • Đến từ: Mỹ
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm