TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Thầy Adrian Rodgers

‘It is not enough to take steps which may some days lead to a goal; each step must be itself a goal and a step likewise’

 “Làm việc hướng đến một mục đích lớn bằng những bước nhỏ mơ hồ là chưa đủ, mỗi giai đoạn nhỏ đều cần có một mục tiêu cho chính nó”

4

  • Tên họ: Adrian Rodgers
  • Đến từ: Tây Ban Nha
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm