TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Thầy Chris Booysen

‘It is not what is poured into a student that counts but what is planted’

“Những gì chúng ta đổ vào học sinh không quan trọng bằng là những gì được vun trồng từ đó”

1

  • Tên đầy đủ: Chris Booysen
  • Đến từ: Canada
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm